Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia

A A A

Cetăţenia

DOBÎNDIREA CETĂȚENIEI REPUBLICII MOLDOVA PRIN RECUNOAȘTERE

 

În conformitate cu prevederile alin. 2 al art. 12 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova (nr.  1024 din 02.06.2000, cu modificările şi completările ulterioare) sînt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care şi-au exprimat dorinţa de a deveni cetăţeni ai Republicii Moldova şi anume:

 

 • persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinţi sau bunei s-a născut pe teritoriul numit;
 • persoanele care pînă la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor;
 • persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor;
 • persoanele care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova şi care continuă să locuiască în prezent

 

Persoana care solicită să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova prin recunoaştere, avînd domiciliu legal şi obişnuit în străinătate, se adresează la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a Republicii Moldova în ţara de domiciliere şi prezintă următoarele documente:

 

 • cererea-chestionar (se completează şi semnează la Ambasadă);
 • certificatul de naştere;
 • copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, bunei;
 • certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ (după caz),
 • certificatul de naştere a copiilor (cu vîrsta de pînă la 18 ani);
 • actul de identitate;
 • cazierul judiciar din ţara de domiciliere;
 • două fotografii color 35 x 45 mm;
 • bonul de plată a taxei consulare de 10 USD

 

Notă! Documentele eliberate de către autorităţile estoniene urmează a fi legalizate prin „apostilă” la orice birou notarial din Estonia, după care prezentate cu traducere autentificată notarial în limba română sau rusă.

 

Cererea se examinează în termen de pînă la 3 luni.

 

Pentru întrebări suplimentare a se contacta Ambasada.

 

RENUNŢAREA LA CETĂŢENIA REPUBLICII MOLDOVA

 

Cetăţenii Republicii Moldova, cu domiciliu legal și obişnuit în străinătate (a se vedea rubrica Stabilirea cu domiciliul permanent în străinătate), pot renunţa la cetăţenia Republicii Moldova. Pentru aceasta ei urmează să prezinte la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova următoarele acte:

 

 • cerere-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare, (se completează la Ambasadă). Cererea-chestionar se semnează de către solicitant în prezenţa funcţionarului consular;
 • autobiografia semnată în 3 exemplare (va conţine informaţii despre data, locul naşterii şi alte date biografice, inclusiv ale copiilor minori în cazul în care şi aceştia renunţă la cetăţenia Republicii Moldova, despre cetăţenia actuală şi cele precedente, anii înmatriculării şi absolvirii instituţiilor de învăţământ, locurile de muncă inclusiv data angajării şi concedierii, data plecării din Republica Moldova, data şi temeiul primirii permisului de şedere, data primirii de la autorităţile Republicii Moldova a autorizării stabilirii cu domiciliu permanent, datele privind starea civilă, locul de domiciliere, datele părinţilor, soţului, soţiei, copiilor (data şi locul naşterii, locul domiciliului actual, cetăţenia);
 • actul de identitate (paşaportul moldovenesc pentru călătorii în străinătate cu ştampila pe pagina nr. 6 privind stabilirea cu domiciliu permanent în ţara de reşedinţă);
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ;
 • certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, după caz;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei, după caz;
 • certificatul de naştere a copiilor cu vârsta de pînă la 18 ani;
 • adeverinţa deţinerii sau dobîndirii cetăţeniei unui alt stat sau garanţia dobîndirii unei alte cetăţenii, cu valabilitate de cel puţin un an din momentul depunerii cererii;
 • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • 4 fotografii color, 35x45 mm;.
 • bonul de plată a taxei de stat (200 USD)

 

În cazul copilului minor, se prezintă suplimentar:

 

 • declaraţia în scris a copilului în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani privind consimţămîntul său de a renunţa la cetăţenie. Această declaraţie se perfectează şi certifică la Ambasadă;
 • declaraţia autentificată notarial a părintelui, cetăţean al Republicii Moldova, privind consimţămîntul la renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului său minor împreună cu celălalt părinte sau certificatul sau altă dovadă privind decăderea din drepturi părinteşti sau neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova a celuilalt părinte care nu renunţă la cetăţenia Republicii Moldova;
 • acordul ambilor părinţi, cetăţeni ai Republicii Moldova, privind renunţarea copilului minor la cetăţenia Republicii Moldova, sau certificatul despre neapartenenţa părinţilor la cetăţenia Republicii Moldova (dacă actele respective se depun numai în privinţa copilului);
 • Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova pot depune cerere de păstrare a cetăţeniei moldoveneşti pentru copii lor.

 

Notă! Toate documentele eliberate de organele competente estoniene sau ale altui stat, urmează a fi legalizate prin „apostilă”, traduse în limba română sau rusă şi autentificate de către un traducător autorizat sau notar.

 

Actele de stare civilă, eliberate de organele competente ale altor state începând cu 17 august 2001, urmează a fi transcrise la Direcţia Generală Stare Civilă (or. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 58/A), şi înlocuite cu documente moldoveneşti la Oficiul de Stare Civilă al municipiului Chişinău (str. Sfatul Ţării, 1).

 

Pentru întrebări suplimentare a se contacta Ambasada.