Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia

A A A
Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.
 

Economie

INFORMAŢIA OPERATIVĂ

cu privire la evoluţia social - economică a Republicii Moldova

(conform datelor disponibile la 31.01.2020)

 Produsul intern brut a crescut cu 4,8% și a însumat 155,2 mild. lei în 9 luni 2019. Valoarea adăugată brută creată în activitatea “Construcții” a avut cea mai mare influență asupra creșterii economice, asigurând 35% din creșterea PIB, după care “Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transport și depozitare, hoteluri și restaurante” – 25%; „Industria” - 12% din creștere, ”Informații și comunicații” – 9%, Agricultură - 6%, respectiv. Aceste activități au fost cele mai influente în perioada ianuarie-septembrie a anului curent.

Creșterea prețurilor se accentuează. Rata inflației anuală (decembrie 2019 față de decembrie 2018) a constituit 7,5%, comparativ cu rata inflației de 0,9% înregistrată în aceeași perioadă a anului precedent. Rata inflației anuală (7,5%) a depășit limita de sus a intervalului de variație al țintei inflației stabilite de BNM (5% +/- 1,5%). Rata inflației medie anuală a constituit 4,8%.

Leul moldovenesc s-a depreciat ușor față de dolarul SUA. De la începutul anului 2019 moneda națională a marcat o depreciere de 0,4% față de dolarul SUA în termeni nominali (de la 17,14 lei pentru 1 dolar american la 01.01.2019 până la 17,21 lei la 31.12.2019). Față de Euro leul moldovenesc s-a apreciat cu 1,3%. Stocul activelor valutare de rezervă ale BNM la 31.12.2019 a atins un record istoric de 3059,6 mil. dolari, majorându-se cu 3% comparativ cu nivelul înregistrat la sfârșitul anului 2018 și cu 2,2% - față de situația la 28.12.2018.

Masa monetară M3 la sfârșitul lunii decembrie 2019 a constituit circa 89,9 mild. lei și s-a majorat cu 8,2% comparativ cu sfârșitul lunii decembrie a anului 2018. Evoluția masei monetare M3 a fost determinată preponderent de majorarea banilor în circulație cu 8,9%, volumului depozitelor la vedere – cu 8,8% și depozitelor în valută străină – cu 8%. Situația creditară se îmbunătățește: volumul creditelor noi acordate în anul 2019 a înregistrat o majorare cu circa 17,5% față de perioada respectivă a anului 2018. Anul 2019 s-a încheiat cu deficit bugetar de circa 3 mild. lei. În ianuarie-decembrie 2019 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de circa 62,9 mild. lei (cu 8,5% mai mult față de ianuariedecembrie 2018) și cheltuieli – circa 66 mild. lei (mai mult cu 10,7%). Cea mai mare parte din cheltuieli sunt direcționate spre protecția socială, dar cea mai mică – spre protecția mediului. Bugetul public național s-a soldat cu un deficit de -3022,7 mil.lei, spre deosebire de anul 2018, când bugetul s-a încheiat cu un deficit de -1581 mil. lei.

Valoarea totală a datoriei de stat administrată de Guvern la 31 decembrie 2019 a constituit circa 52,5 mild. lei, în creștere cu 0,9% față de data similară a anului 2018. Datoria de stat internă a atins un nivel de 23,2 mild. lei și a înregistrat o majorare de 0,5%. Datoria de stat externă a însumat circa 1,7 mild. dolari (29,3 mild. lei), fiind în creștere cu 0,9% (în creștere cu 1,3% - exprimată în lei). Nivelul de îndatorare a țării se încadrează în parametrii de risc stipulați în Programul Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021).

Gradul de dependență a economiei naționale de exterior rămâne înalt. Conform datelor preliminare ale Balanței de plăți pentru 9 luni 2019, deficitul contului curent a constituit 10,6% în raport cu PIB, transferurile persoanelor fizice (compensarea pentru muncă și transferurile personale) – 15,9%, acumularea netă de pasive la investițiile străine directe – 5,9%, balanța negativă a bunurilor și serviciilor – 24,6%.

Dinamica descendentă a ratelor de creștere a comerțul exterior continuă. În ianuarie-noiembrie 2019 exporturile s-au majorat cu 3%, iar importurile - cu 1,2%. Soldul negativ al balanței comerciale a constituit 2740,9 mil. dolari SUA, față de 2753,4 mil. dolari în ianuarie-noiembrie 2018. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi a constituit 48,3%, fiind mai mare cu 0,8 p.p. decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului 2018.

Remiterile de bani efectuate de către persoanele fizice din străinătate sunt pe un trend constant descendent. În anul 2019 volumul total al transferurilor bănești din străinătate efectuate prin băncile din Republica Moldova de către persoanele fizice au înregistrat o diminuare cu 3,5% comparativ cu perioada similară a anului 2018 și au însumat 1222,9 mil. dolari SUA. Diminuarea transferurilor a fost cauzată, în general, de stagnarea economiei Federației Ruse (țara din care provine cea mai mare parte din remitențe), contractarea cererii interne în Italia și recesiunea economică din Turcia.

Sectorul industrial este în creștere lentă. În ianuarie-noiembrie 2019 s-a înregistrat o creștere a volumului producției industriale cu 2,5%. Creșterea înregistrată a fost determinată de majorarea industriei prelucrătoare (+3,4%). Producția și furnizarea de energie a fost în diminuare (-2,4%), fiind influențată de regimul termic ridicat. De asemenea, un rezultat negativ a fost înregistrat de industria extractivă (-1,8%). Principalii factori care au determinat creșterea sectorului industrial au fost: dezvoltarea ramurii automotive, evoluțiile pozitive din sectorul construcțiilor și ale industriei alimentare. Totodată, temperarea cererii externe a fost factorul de bază care a încetinit ritmurile de creștere ale sectorului industrial.

După trei ani de creștere consecutivă, în anul 2019 sectorul agricol a înregistrat un rezultat negativ (-1,9%). Această evoluție a fost determinată, în special, de scăderea producției animaliere (-6%), fiind în diminuare atât producția (creșterea) vitelor și păsărilor, producția de lapte, cât și producția de ouă. Volumul producției vegetale a fost aproape la nivelul anului 2018 (-0,3%). A fost în creștere producția de floarea soarelui, legume de câmp, cartofi, iar în descreștere - grâul, sfecla de zahăr, strugurii, fructele, pomușoarele.

Activitatea investițională este în creștere. În ianuarie-septembrie 2019 volumul investițiilor a crescut în termeni reali cu 15,6% față de aceeași perioadă a anului precedent, însumând circa 15,8 mild. lei. Intensificarea activității investiționale s-a datorat majorării investițiilor private, investițiilor din contul creditelor externe, investițiilor bugetare, precum și celor din surse străine.

Volumul mărfurilor transportate înregistrează evoluții negative. În ianuarie-noiembrie 2019 au fost transportate circa 17,4 mil. tone de mărfuri, cu 3% mai puțin. A scăzut, în special, volumul de mărfuri transportate pe cale feroviară (-12,2%). Volumul mărfurilor transportate cu transportul aerian a crescut cu 22%, iar cel transportat cu transportul naval – cu 1,1%. Pe cale rutieră a fost transportat un volum de mărfuri echivalent cu cel din anul precedent.

Comerțul interior de bunuri și servicii este în creștere, fapt ce demonstrează o intensificare a consumului din partea populației și agenților economici. În ianuarie-noiembrie 2019, volumul cifrei de afaceri în comerțul cu amănuntul a crescut cu 13,7% față de anul precedent, iar volumul cifrei de afaceri în servicii de piață prestate populației - cu 15,1%.

Câștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat din economia națională în 9 luni 2019 a constituit 7203,9 lei și s-a majorat în termeni nominali cu 15% față de 9 luni 2018. În termeni reali salariul s-a majorat cu 10,5%. Exprimat în valută străină acesta a constituit circa 364 Euro sau 409 dolari SUA. În sfera bugetară câștigul salarial mediu lunar a constituit 6660,4 lei, fiind în creștere cu 20,4%, iar în sectorul real – 7408 lei și s-a majorat cu 13,1%, respectiv (în termeni nominali). Majorarea salariilor stimulează creșterea cererii interne și, ca rezultat, impulsionează pe termen scurt creșterea economică, dar, în același timp, creează presiuni inflaționiste.

Mărimea medie a pensiei lunare la 01.01.2020 a constituit 1901,14 lei și s-a majorat cu 11,2% față de aceeași dată a anului 2019 în termeni nominali.

Mărimea minimului de existență pentru semestrul I 2019 a constituit în medie pe lună pentru o persoană 2028,3 lei.

Rata șomajului (ponderea șomerilor BIM în forța de muncă) la nivel de țară a înregistrat valoarea de 4% în trimestrul III 2019. La oficiile forței de muncă în 2019 au fost înregistrați circa 31,5 mii șomeri, fiind cu 11,4% mai puțini față de numărul acestora înregistrați în ianuarie-noiembrie 2018.  

Informația operativă (conform datelor disponibile la 31.01.2020).PDF