Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia

A A A

Eliberarea documentelor de identitate şi călătorie

Cetăţenii Republici Moldova care se află temporar peste hotare, precum şi cei stabiliţi cu domiciliul permanent în străinătate, pot depune cererile pentru a fi documentaţi cu paşaportul biometric al cetăţeanului Republicii Moldova prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republici Moldova.

 

Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova poate fi eliberat de la naştere. Paşaportul se eliberează pentru un termen de 7 ani, iar pentru copiii în vîrstă de pînă la 7 ani, pentru un termen de 4 ani.

 

Paşaportul se eliberează în următoarele situaţii:

 

 • la cererea solicitantului;
 • la schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor personale ale solicitantului;
 • la expirarea termenului de valabilitate al paşaportului;
 • la pierderea, furtul sau deteriorarea paşaportului;
 • la dobîndirea sau redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • la autorizarea emigrării;
 • la documentarea cu cel de-al doilea paşaport valabil.

 

Cetăţenii Republicii Moldova, în baza cererii personale depuse în scris, pot obţine două paşapoarte valabile ale cetăţeanului Republicii Moldova, cu condiţia că datele titularului din acestea vor fi identice.

 

În caz dacă intervin modificări în starea civilă a solicitantului (căsătorie, divorţ, naşterea unui copil peste hotare, etc.), cererea de eliberare a paşaportului va fi examinată în condiţii generale, în ordinea, stabilită de legislaţia în vigoare.

 

Cererea pentru eliberarea paşaportului se depune de către solicitant la misiunea diplomatică, fiind însoţită de următoarele documente, după caz:

 

 • cererea-chestionar privind solicitarea perfectării paşaportului (se îndeplineşte la Ambasadă în baza actelor prezentate şi se semnează personal de către solicitant în prezenţa funcţionarului consular);
 • buletinul de identitate valabil (pentru persoanele aflate temporar în străinătate, care îşi au domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova);
 • paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova sau declaraţia de pierdere, furt sau deteriorare a acestuia (după caz);
 • documentele care atestă grupa sangvină (la eliberarea primară a paşaportului);
 • actele de stare civilă (de naştere, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui şi/sau prenumelui,după caz);
 • dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea paşaportului.

 

La depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului solicitantul se fotografiază şi se supune procedurii de preluare a amprentelor digitale în incinta Ambasadei, conform cerinţelor stabilite.

 

Recomandări privind prezentarea solicitantului la fotografiere pentru actele de identitate:

 

 • în ţinută se recomandă stilul clasic;
 • nu se recomandă prezentarea la fotografiere în haine de culoare albă (cu excepţia cazului cînd se îmbracă cămaşă albă şi sacou);
 • nu se admite prezentarea în haine cu decolteu mare;
 • nu se admite prezentarea cu coafură excesiv de înaltă sau voluminoasă, faţa trebuie să fie maxim descoperită;
 • pentru persoanele cu gîtul lung, se recomandă o haină cu guleraş mai înalt;
 • nu se recomandă accesorii excesiv de mari;
 • nu se recomandă machiaj pronunţat.

 

DOCUMENTAREA MINORILOR ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 18 ANI

 

Pentru examinarea solicitării urmează a fi prezentate următoarele acte în original:

 

 • cererea-chestionar privind solicitarea perfectării paşaportului (semnată de reprezentantul legal al minorului);
 • actul de identitate al reprezentantului legal – buletinul de identitate valabil sau paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova (pentru persoanele stabilite cu domiciliul permanent în străinătate);
 • certificatul de naştere al minorului eliberat de oficiile de stare civilă din Republica Moldova (transcris în registrul de stare civilă al Republicii Moldova*);
 • documentul care atestă grupa sangvină a minorului (la prima documentare);
 • copia certificatului de căsătorie/divorţ al părinţilor (după caz);
 • în cazul mamei solitare, documentul ce atestă acest statut;
 • declaraţia unuia din reprezentanţii legali, depusă în scris la Ambasadă, sau autentificată notarial, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate;
 • declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal pentru identificarea persoanei minore, şi celei plasate sub tutelă sau curatelă, depusă în scris, în faţa funcţionarului consular de la Ambasadă;
 • Dacă minorul deţine buletin de identitate, atunci nu este necesară declaraţia de identificare a acestuia;
 • în caz de prezentare a acordului ambilor părinţi (autentificat notarial sau legalizat de funcţionarul consular), nu este necesară anexarea copiei certificatului de căsătorie/divorţ;
 • în cazul divorţului părinţilor, este prezentată hotărârea instanţei de judecată cu privire la divorţ. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului pe numele minorului trebuie prezentată declaraţia acestui părinte, semnătura căruia este autentificată în ordinea stabilită de lege;
 • copia documentului de confirmare a aflării minorului peste hotare în condiţii legale;
 • dovada acgitării taxelor şi tarifelor stabilite pentru eliberarea paşaportului.

 

* Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de organele competente ale ţărilor străine, potrivit prevederilor art. 13 din Legea privind actele de stare civilă nr. 100-XV din 26 aprilie 2001, se prezintă la eliberarea actelor de identitate numai după transcrierea acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

 

Toate actele de stare civilă (certificatul de naştere, căsătorie, divorţ etc.) eliberate de organele competente ale Estoniei, în original, urmează a fi traduse (după caz, în limba română sau rusă) şi legalizate prin aplicarea apostilei, cît pe originalul documentului, atît şi pe traducerea acestuia, de către unul din birourile notariale din Estonia.

 

NOTĂ! În cazul stabilirii divergenţelor în înscrisurile privind datele personale din certificatele de stare civilă prezentate de solicitant, cererea privind eliberarea paşaportului se depune după lichidarea divergenţelor respective.

 

Eliberarea paşaportului în lipsa buletinului de identitate pentru persoanele care au atins vîrsta de 16 ani, este posibilă numai în cazul eliberării concomitente a ambelor documente (cu excepţia celor care au obţinut emigrarea autorizată).

 

Taxele pentru perfectarea sau schimbarea paşaportului includ următoarele:

 

 • taxa consulară – 40 Euro;
 • costul nemijlocit al paşaportului – 39 Euro (efectuat prin transfer în baza bonului eliberat de Ambasadă);
 • taxa aferentă – 11 Euro.