Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia

A A A
Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.
 

Pierderea cetăţeniei Republicii Moldova

Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare.

Informații detaliate privind rechizitele bancare ale Ambasadei și taxele pentru serviciile consulare pot fi vizualizate la rubrica Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare (taxele se vor achita la oficiul poștal sau prin virament la contul bancar al Ambasadei).

În conformitate cu Legea Cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 02.06.2000, temeiurile pentru pierderea cetățeniei sunt:
 • renunțarea
 • retragerea
Renunțarea la cetățenia Republicii Moldova

Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Tallinn primeşte cereri de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova a cetăţenilor domiciliaţi permanent în Republica Estonia şi care au primit autorizaţia de emigrare de la autorităţile competente ale Republicii Moldova (vezi rubrica „Emigrare Autorizată“). 

Explicaţii:
 • Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova pot depune cerere de păstrare a cetăţeniei Republicii Moldova pentru copiii lor;
 • În cazul în care ambii părinţi sînt cetăţeni ai Republicii Moldova şi unul dintre ei renunţă la cetăţenie, depunând o cerere de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, celălalt părinte prezintă o declaraţie, autentificată de notar, în care consimte renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului;
 • Cererea privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani se examinează, la demersul părinţilor sau al reprezentantului ei legal, depus împreună cu copia certificatului de naştere a copilului, autentificate de notar. Copiii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani îşi dau consimţământul în scris, care trebuie autentificat de notar.
Pentru depunerea dosarului de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova este necesar de a prezenta personal la Ambasadă următoarele acte:
 • cererea-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în patru exemplare (se completează la Ambasadă);
 • paşaportul naţional;
 • autobiografia în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi data stabilirii în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei moldoveneşti;
 • adeverința ce atestă domiciliul legal şi obişnuit al solicitantului, eliberat de autoritatea competentă din Republica Estonia;
 • adeverința privind componența familiei;
 • adeverința privind deținerea sau dobândirea cetățeniei unui alt stat sau garanția dobândirii unei alte cetățenii;
 • certificatele de stare civilă (căsătorie, divorț, deces, hotărîri ale instanțelor de judecată, certificatele de naștere ale copiilor minori). Dacă actele de stare civilă au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se vor prezenta acte de stare civilă eliberate de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • patru fotografii color mat de mărimea 45mm x35mm;
 • dovada achitării taxei pentru serviciul consular.

Atenție! Toate actele se prezintă în original. Autentificarea copiilor se face de către ofițerul consular la prezentarea originalelor respective.

Mențiune: Actele eliberate de către autoritățile estone urmează a fi traduse în limba română și autentificate notarial, conform prevederilor legale existente dintre Republica Moldova și Estonia cu privire la asistența juridică și la raporturile juridice în materie civilă.

Persoana căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova, dar care, în pofida garanţiei, nu a dobândit cetăţenia Republicii Estonia, poate depune personal la Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova de la Tallinn o cerere prin care solicită abrogarea decretului Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova. 

La cerere se anexează următoarele documente:
 • actul eliberat de autoritatea competentă pentru străini care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova sau documentul de călătorie şi actul ce atestă domiciliul legal şi obişnuit al solicitantului în străinătate, eliberat de autoritatea competentă din Estonia, unde acesta îşi are domiciliul;
 • adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova;
 • adeverinţa privind neapartenenţa, în pofida garanţiei, la cetăţenia Republicii Estonia. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va înainta propuneri privind abrogarea decretului Preşedintelui ţării în partea ce ţine de aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova a persoanei care a solicitat reintegrarea în cetăţenie.
Cetăţenia Republicii Moldova poate fi retrasă printr-un decret al Preşedintelui Republicii Moldova persoanei care:
 • a dobândit cetăţenia Republicii Moldova în mod fraudulos, prin informaţie falsă sau prin ascunderea unui fapt pertinent;
 • s-a înrolat benevol în forţe armate străine;
 • a săvârşit fapte deosebit de grave prin care se aduc prejudicii esenţiale statului;
 • nu respectă condițiile de efectuare și menținere a investiției, stabilite la art. 17 alin. (11) și (6). Retragerea cetăţeniei Republicii Moldova persoanei nu produce nici un efect asupra cetăţeniei soţului şi copiilor ei.