Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

La 24.12.2010 a intrat în vigoare Legea Nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare. Textul Legii poate fi accesat aici

 

Taxa consulară se încasează pentru:

 

 • perfectarea setului de documente privind obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova;
 • legalizare consulară;
 • solicitarea unui act sau a unei informaţii;
 • examinarea cererilor privind cetăţenia Republicii Moldova;
 • eliberarea adeverinţelor privind cetăţenia Republicii Moldova;
 • perfectarea vizelor;
 • introducerea datelor copilului în paşaportul părinţilor (cu sau fără aplicarea fotografiei acestuia);
 • examinarea cererilor privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv;
 • înregistrarea căsătoriei;
 • eliberarea certificatului de căsătorie;
 • înregistrarea divorţului;
 • transcrierea actelor de stare civilă;
 • examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv;
 • îndeplinirea actelor notariale;
 • întocmirea şi eliberarea documentelor cu caracter consular conform legislaţiei Republicii Moldova şi/sau conform legislaţiei altor state.

 

Taxa consulară nu se încasează:

 

 • la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
 • la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
 • la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
 • la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);
 • la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
 • la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
 • la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
 • la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
 • la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
 • la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
 • la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
 • la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
 • la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
 • la legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;
 • la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;
 • la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
 • la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.

 

În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în imposibilitate de plată, conducătorii instituţiilor serviciului diplomatic, directorul Departamentului afaceri consulare, precum şi funcţionarii consulari sînt în drept să-i scutească pe aceşti cetăţeni de achitarea taxei consulare la eliberarea titlului de călătorie.

 

Restituirea taxei consulare

 

Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:

 

 • cînd serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
 • cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii.
 • În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferenţa dintre suma încasată şi taxa reală ce urma să fie achitată. 
 • Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.

 

Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Ambasadă într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării taxei. Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii va fi prezentată solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

 

Taxele pentru Serviciile Consulare

Tipul Acțiunii ConsulareTariful, euroTotal, euro
Taxe consulareTaxe aferenteTaxa ASP
I. Perfectarea vizelor
Tip A – viză de tranzit aeroportuar200 20
Tip B - viză de tranzit400 40
Tip C - viză de scurtă şedere400 40
Tip D - viză de lungă şedere400 40
II.Perfectarea şi eliberarea actelor de identitate
Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii MoldovaAPA - cetățean aflat în străinătate, cu vârsta peste 12 ani30 zile calendaristice40113990
PA – copii sub vârsta de 12 ani30 zile calendaristice40103080
Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii MoldovaCA – cetățean aflat provizoriu în străinătate30 zile calendaristice309645
15 zile calendaristice101050
5 zile lucrătoare111960
Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv90 zile calendaristice150200170
Eliberarea titlului de călătorie (gratuit pentru persoanele sub 18 ani)205 25
III.Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective105 15
Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective30020 320
Examinarea cererii privind redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective105 15
Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova500 50
Eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova100 10
Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie500 50
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie5020 70
Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile când între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă25020 270
Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărârii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani5020 70
Înregistrarea divorţului în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei15020 170
Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv205 25
Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv2010 30
V. Îndeplinirea actelor notariale
Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice

30
60

0
0
 
30
60
Autentificarea testamentului300 30
Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj1005 105
Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună)505 55
Legalizarea semnăturilor de pe documente100 10
Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele (pentru o pagină)20 2
Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele (pentru o pagină)105 15
Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

20

10

15

0

0

0
 
20

10

15
Primirea documentelor la păstrare (pentru fiecare lună)200 20
Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv100 10
Întocmirea protestelor de mare300 30
Asigurarea probelor500 50
Alte acte notariale500 50
VI. Supralegalizarea consulară
Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice


30
60


5
5
 

35
65
VII. Alte acţiuni consulare
Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova305 35
Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decât cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte305 35

 

Achitarea serviciilor se efectuează în Euro, în exclusivitate, pe contul Ambasadei (destinatarul plății: MOLDOVA VABARIIGI SUURSAATKOND EESTIS).

SWEDBANK IBAN: EE 492200 221041807818.

 

Taxa consulară se încasează anticipat, pînă la efectuarea acţiunii consulare. Dovada achitării taxei consulare se face prin prezentarea bonului bancar.

 

Plata în numerar a taxelor la Ambasadă nu se acceptă.